สถานที่ที่พระราชาควรรำลึกถึง Place where the king should remember.

1. สถานที่ที่ประสูติ
2. สถานที่ที่ได้รับอภิเษกเป็นพระราชา
3. สถานที่ที่ได้ชนะสงคราม