สถานที่ที่พระควรรำลึกถึงตลอดชีวิต Place where he should remember for a lifetime.

1. สถานที่ปลงหนวดและผม
2. สถานที่ได้รู้เห็นอริยสัจ
3. สถานที่ที่สิ้นอาสวะ