บุคคล 3 จำพวก [ความหวัง] 3 people like [Hope]

1. ผู้หมดหวัง
2. ผู้หวัง
3. ผู้ไม่หวัง
บางคนเกิดในครอบครัวที่ยากจน มีอาหารการกินน้อย เป็นอยู่อย่างลำบาก ไม่แข็งแรง ... เมื่อได้ยินข่าว ว่า บุคคลชื่อนี้ได้รับ มุรธาภิเษก เป็นกษัตริย์ เขาก็ไม่ได้คิดเลยว่า เมื่อไหร่น๋อ เราจะได้เป็นบ้าง
บางคนเกิดในตระกูลกษัตริย์ เมื่อได้ยินข่าวว่า บุคคลชื่อนั้นได้รับอภิเษกให้เป็นกษัตริย์แล้ว ย่อมมีความหวังว่า เมื่อไหร่เราจะได้เป็นบ้าง
แล้วผู้ไม่หวังเป้นอย่างไร... คือ พระราชาผู้ทรงได้รับมุรธาภิเษกเป็นกษัตริย์แล้ว ไม่ทรงดำริว่า เมื่อไหร่หนอที่เราจะได้รับอภิเษกบ้าง เพราะได้รับเรียบร้อยแล้ว