ผู้มีความคิดไม่ขุ่นมัว


อานาปานสติสมาธิ


Prescott"An obstacle is often a stepping stone."
"ส่วนมากอุปสรรคที่เกิดขึ้นนั้นคือขั้นบันไดแห่งการก้าวเดินไปข้างหน้า"
- Prescott

ประตูแห่งความไม่ตาย


มีตนเป็นสนณะ


ความไม่เที่ยง
ภิกษุย่อมเห็นว่า
จัก

Anonymous


"การที่เราสามารถช่วยพัฒนาคนอื่นให้ดีขึ้นได้ คือหนทางเดียวที่ทำให้เราประสบความสำเร็จอย่างถาวร"
- Anonymous

การช่วยผู้อื่นให้สามารถก้าวเดินไปได้ด้วยตัวของเขาเอง คืออีกหนึ่งหนทางสู่ความสำเร็จที่มีคุณค่าและทำให้เราภาคภูมิใจ #KEEPWALKING
Image from hdw9.com