Anonymous


"การที่เราสามารถช่วยพัฒนาคนอื่นให้ดีขึ้นได้ คือหนทางเดียวที่ทำให้เราประสบความสำเร็จอย่างถาวร"
- Anonymous

การช่วยผู้อื่นให้สามารถก้าวเดินไปได้ด้วยตัวของเขาเอง คืออีกหนึ่งหนทางสู่ความสำเร็จที่มีคุณค่าและทำให้เราภาคภูมิใจ #KEEPWALKING
Image from hdw9.com