จุดประสงค์ของการถาม [5] The purpose of asking [5].

1. ถามเพื่อให้รู้ ในสิ่งที่ยังไม่รู้
2. ถามดู เพื่อให้รู้ว่ามีความเห็นตรงกันหรือไม่
3. ถามเพื่อตัดข้อข้องใจ
4. ถามเพื่อให้ผู้ตอบคล้อยตาม
5. ถามเพื่อให้ตัวเองตอบ