ลักษณะของคนพาล [3] Characteristics of a bully. [3]

1. ถามในสิ่งที่ไม่ควรถาม, ไม่ฉลาดในการถาม
2. แก้ปัญหาไม่ถูกเรื่อง
3. ไม่พอใจในเรื่องที่ถูกต้อง ขัดขวางการทำในเรื่องที่ถูกต้อง