ลักษณะของการฆ่า [4] Characteristics of killing

1. ฆ่าสัตว์ด้วยตนเอง
2. ชวนให้ผู้อื่นฆ่าสัตว์
3. สนุกกับการฆ่าสัตว์
4. สนับสนุน, ยกย่องผู้ที่ฆ่าสัตว์