เหตุให้เกิดทุกข์"ความอยาก" ทำให้เกิดใหม่เป็นปรกติ เป็นไปด้วยความกำหนัด เพราะความเพลิน
มักเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆ
นี้คือ

  • ความอยากทางร่างกาย
  • ความอยากทางจิตใจ
  • ความไม่อยากทางจิต