ชายเทวดา อยู่ร่วมกับ หญิงเทวดาชายและหญิง

  • เว้นจากการทำร้ายสิ่งมีชีวิต
  • เว้นจากการขโมย
  • เว้นจากการนอกใจ
  • เว้นจากการโกหก
  • เว้นจากการดื่มสุราฯ
  • ไม่เป็นคนทุศีล 
  • ไม่มีบาปธรรม
  • ไม่มีใจอันมลทิน คือความตระหนี่ครอบงำ
  • ไม่ด่า ไม่บริภาษสมณพราหมณ์ อยู่ครองเรือน

ชายเทวดา อยู่ร่วมกับ หญิงเทวดา อย่างนี้แล.