พระโคดมเปรียบเหมือนบุรุษข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ เปรียบเหมือนบุรุษ
จับบุรุษผู้หนึ่งซึ่งกำลังจะตกลงสู่เหว
ดึงผมลากขึ้นมาให้ยืนอยู่บนพื้นด้านบน