ความอยาก (ตัญหา) คือ

ความอยาก 3 อย่าง
  1. ความอยากหรือไม่อยาก ใน สัมผัสทั้ง 5
  2. ความอยากทางจิตใจ เมื่อได้สิ่งนั้นมาแล้ว ไม่ต้องการให้มันเปลี่ยนแปลง
  3. ความไม่อยากทางจิต ความอยากดับสูญ
----------------------------------------------------------------------------
ความอยาก 6 หมวด
  1. อยากเห็น
  2. อยากได้ยินเสียง
  3. อยากได้กลิ่น
  4. อยากได้รส
  5. อยากรู้สึกทางกายสัมผัส
  6. อยากจะนึกคิด