อยากรู้ ใน...(5)ความหมายรู้ ในรูป มีภาวะเป็นที่ยินดีในโลก
ความหมายรู้ ในเสียง มีภาวะเป็นที่ยินดีในโลก
ความหมายรู้ ในกลิ่น มีภาวะเป็นที่ยินดีในโลก
ความหมายรู้ ในรส มีภาวะเป็นที่ยินดีในโลก
ความหมายรู้ ใน* มีภาวะเป็นที่ยินดีในโลก