เรียกว่า "ผู้อยู่อย่างผู้เดียว"


ผู่ไม่หลงไหลในอารมณ์ เรียกว่า "ผู้อยู่อย่างผู้เดียว"
ผู้ไม่มีความอยากต่างๆเรียกว่า "ผู้อยู่อย่างผู้เดียว"

*มิคชาละ คือ ชื่อพระ