ตา หู จมุูก ลิ้น กาย ใจ ล้วนเป็นกรรมเก่า


ตา หู จมุูก ลิ้น กาย ใจ ล้วนเป็นกรรมเก่า