ผู้มีศรัทธา ย่อมไม่สงสัย


สารีบุตร : ชื่อของพระ

ผู้ใด ที่มีความเชื่อ และศรัทธาอย่างเต็มเปรี่ยมแล้ว
ย่อมไม่สงสัย หรือลังเลในคำสอน

*ควรพิจารณาก่อนจะเชื่อหรือศรัทธา