การประชุมกันแห่งสาวกฯพุทธวจน วันที่มีการประชุมกันของสงฆ์สาวกของพระศาสดาฯ
(วันสาวกานัง สันนิปาโต)
 • พระนามว่าวิปัสสี
 • พระนามว่าสิขี
 • พระนามว่าเวสสภู
 • พระนามว่ากกุสันธะ
 • พระนามว่าโกนาคมนะ
 • พระนามว่ากัสสปะ 
 • พระนามว่า
----------------------------------------------------------------------------
[๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การประชุมกันแห่งสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่าวิปัสสี ได้มี 3 ครั้ง
 1. ครั้งหนึ่ง มีพระสาวก ประชุมกันเป็นจำนวนภิกษ 6,800,000 รูป
 2. อีกครั้งหนึ่ง มีพระสาวกประชุม กันเป็นจำนวนภิกษุ 100,000 รูป
 3. อีกครั้งหนึ่ มีพระสาวกประชุมกันเป็นจำนวนภิกษุ 80,000 รูป
***
----------------------------------------------------------------------------
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การประชุมกันแห่งพระสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่าสิขี ได้มี 3 ครั้ง
 1. ครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเป็นจำนวนภิกษุ 100,000 รูป
 2. อีกครั้งหนึ่ มีพระสาวกประชุมกันเป็นจำนวนภิกษุ 80,000 รูป
 3. อีกครั้งหนึ่ง มีพระสาวกประชุมกันเป็นจำนวนภิกษุ 70,000 รูป
***
----------------------------------------------------------------------------
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การประชุมกันแห่งพระสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่าเวสสภู ได้มี 3 ครั้ง
 1. ครั้งหนึ่ง มีพระสาวกประชุมกันเป็นจำนวนภิกษุ 80,000 รูป
 2. อีกครั้งหนึ่ง มีพระสาวกประชุมกันเป็นจำนวนภิกษุ 70,000 รูป
 3. อีกครั้งหนึ่ง มีพระสาวกประชุมกันเป็นจำนวนภิกษุ 60,000 รูป
***
----------------------------------------------------------------------------
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การประชุมกันแห่งพระสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่ากกุสันธะ ได้มี 1 ครั้ง
 1. มีจำนวนภิกษุ 40,000 รูป
***
----------------------------------------------------------------------------
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การประชุมกัน แห่งพระสาวกขอพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่าโกนาคมนะ ได้มี 1 ครั้ง
 1. มีจำนวนภิกษ 30,000 รูป
***
----------------------------------------------------------------------------
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การประชุมกันแห่พระสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระนามว่ากัสสปะ ได้มี 1 ครั้ง
 1. จำนวน ภิกษุ 20,000 รูป
***
----------------------------------------------------------------------------
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การประชุมกันแห่งสาวกของเราในบัดนี้ ได้มี 1 ครั้ง
 1. มีจำนวน ภิกษุ 1,250 รูป 
***
----------------------------------------------------------------------------
*** : สาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งได้ประชุมกันนี้ ล้วนเป็นพระขีณาสพทั้งสิ้น
สุตตันตะปิฏก เล่ม ๒