ศีลและปัญญาศีล ทำให้ปัญญาบริสุทธิ์
และปัญญาก็ทำให้ศีลบริสุทธิ์เช่นกัน

ศีลอยู่ที่ใด ปัญญาอยู่ที่นั้น
ปัญญาอยู่ที่ใด ศีลอยู่ที่นั้น

ศีลและปัญญา เป็นของเลิศในโลก