ผู้นับถือศาสนาฯที่ดี (5)ผู้นับถือศาสนาฯที่ดี (5)
  1. มีศรัทธา
  2. มีศีล
  3. เชื่อกรรม หลีกเลี่ยงการเชื่อมงคล*
  4. เว้นการแสวงหาความดีนอกศาสนา*
  5. สนับสนุนศาสนาฯ
*อันนี้ผู้เขียนแปลเอง อาจแปลผิดบ้าง ก็ดูๆต้นฉนับที่อยู่ในรูปด้านบนน่ะครับ