เฟิร์นน้ำซาลวิเนีย (Salvinia Molesta)


        เฟิร์นน้ำซาลวิเนีย(Salvinia Molesta) เป็นพืชชนิดหนึ่งอยู่ในกลุ่มเฟิร์นน้ำ ลอยอยู่บนผิวน้ำ มันเติบโตรวดเร็วมาก ใช้เวลาเพียง 2 วันก็เติบโตเต็มที่ นอกจากนั้นยังแพร่พันธุ์เป็นจำนวนมากมายมหาศาลในเวลาอันรวดเร็ว และกำจัดได้ยาก เมื่อเติบโตจนเต็มสระน้ำ จะทำให้พืชในน้ำตายเพราะขาดแสงอาทิตย์ และเมื่อไม่มีพืชน้ำ สัตว์น้ำก็จะตายเพราะขาดอาหารและออกซิเจนในที่สุด นับเป็นพืชที่ก่อปัญหาต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151065290522226&set=a.478177772225.261896.146609607225&type=1&theater