เหมืองบิงแฮม Bingham Canyon Mine

เหมืองบิงแฮม
        เหมืองบิงแฮม (Bingham Canyon Mine) รัฐยูท่าห์ สหรัฐอเมริกา เป็นหลุมที่เกิดจากมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดอีกหลุมหนึ่ง เริ่มขุดทองแดงเมื่อปี 1906 ปัจจุบันก็ยังคงขุดแร่ทองแดง หลุมนี้ครอบคลุมพื้นที่ 7.7 ตารางกิโลเมตร ลึกถึง 1.2 กิโลเมตร และมีขนาดปากหลุม 4 กิโลเมตร

ที่มา : http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151017595722226&set=a.478177772225.261896.146609607225&type=1&theater