1ใน15 มหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในโลก

University of Cape Town

University of Cape Town
ผู้คนที่เข้าเรียน University of Cape Town

University of Cape Town ตั้งอยู่ในเมืองเคปทาวน์ เป็นเมืองใหญ่อันดับสามและเป็นเมืองหลวงศูนย์กลางของฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศแอฟริกาใต้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 1 ตุลาคม 1829 ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในแอฟริกาใต้ ภายในมหาวิทยาลัยเป็นการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ