Chinlone (ชินลง) กีฬาโบราณของพม่าChinlone (ชินลง) เป็นกีฬาโบราณของพม่าที่ผสมผสานระหว่างกีฬากับการเต้นรำ เล่นกันเป็นทีม ไม่มีการต่อสู้แต่ละท่าในการเล่นคล้ายเป็นการเล่นตะกร้อ