อารยธรรมกรีกโบราณ
ชาวกรีกเรียกตัวเองว่า เฮลเลเนส (Hellenes) เรียกบ้านเมืองของตนว่า เฮลัส (Hellas) และเรียกอารยธรรมของตนว่าอารยธรรม

เฮเลนิค (Hellenic Civilization) ชาวกรีกโบราณเป็นชาวอินโด-ยูโรเปียน ชาวกรีกตั้งบ้านเรือนของตนเองอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตรงปลายสุดของทวีปยุโรป ตรงตำแหน่งที่มาบรรจบกันของทวีปยุโรป เอเซีย และแอฟริกา เป็นต้นเหตุให้กรีกโบราณได้รับอิทธิพลความเจริญโดยตรงจากทั้งอียิปต์และเอเซีย

ที่มา : http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151227791422226&set=a.478177772225.261896.146609607225&type=1&relevant_count=1