เสือเขี้ยวดาบ Saber Tooth Tiger


        เสือเขี้ยวดาบ (Saber Tooth Tiger) เป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ มีชีวิตอยู่เมื่อ 42ล้านปีที่แล้วถึง 11,000ปีที่ผ่้านมา พบบริเวณทวีปเอฟริกาเหนือ-ใต้ เอเซีีย อาศัยอยู่แถวทุ่งหญ้าสาวันน่า ป่าดิบชื้น ป่าฝน คาดว่าน่าจะล่าสัตว์ัีเลี้ยงลูกด้วยนมตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงช้างแมมมอส ลักษณะเหมือนเสือในปัจจุบันแต่ ขนาดใหญ่กว่า และมีเขี้ยวบนที่ยาว (15-30ซ.ม.) กว่าเขี้ยวล่าง

ที่มา : http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150115266377226&set=a.478177772225.261896.146609607225&type=1&theater