Giant's Causeway มรดกโลกทางธรรมชาติ


        Giant's Causeway ที่ไอร์แลนด์เหนือ เป็นชายฝั่งที่เกิดจากการเย็นตัวของหินภูเขาไฟเมื่อประมาณ 50,000 ถึง 60,000 ปีที่ผ่านมา ก่อให้เกิดหินรูปหกเหลี่ยมและหินแท่งสี่เหลี่ยมกว่า 40,000 แท่ง องค์การยูเนสโกได้ขึ้น ทะเบียน Giant´s Causeway เป็นมรดกโลกทาง ธรรมชาติมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1986 (พ.ศ. 2529)

ที่มา : http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151029932717226&set=a.478177772225.261896.146609607225&type=1&theater