เต่าน้ำจืดอัลลิเกเตอร์ (Alligator snapping turtle)


        เต่าน้ำจืดอัลลิเกเตอร์ (Alligator snapping turtle) อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกา เป็นเต่าน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุด ใหญ่ได้ถึง 80 ซม. และมีอายุยืนถึง 200 ปี แต่ส่วนใหญ่ อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 70-120 ปี พวกมันกินเนื้อสัตว์ต่างๆ เช่น ปลาหลากหลายชนิด

ที่มา : http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151026533587226&set=a.478177772225.261896.146609607225&type=1&theater