ประเภทของแสงสว่าง

1. แสงสว่างของดวงจันทร์
2. แสงสว่างของดวงอาทิตย์
3. แสงสว่างของไฟ
4. แสงสว่างแห่งปัญญา*

*แสงสว่างนี้ สว่างกว่าสามข้อแรก